Financial summary

€ ml 2008 2009 2010* 2011
Net sales 3,155 2,613 2,877 2,825
EBITDA 271 260 310 263
EBIT 141 119 184 150
PBT 95 67 149 113
Net profit of the Group 55 35 90 59

Balance Sheet - € ml

€ ml 2008 2009 2010* 2011
Net working capital 65 13 7 -25
% Net working capital/sales 2.1% 0.5% 0.2% -0.9%
Net invested capital 896 758 752 772
% on revenues 28.4% 29.0% 26.1% 27.3%
Net financial indebtness 474 290 179 218
Net financial indebtness/total shareholders' equity 1.1% 0.6% 0.3% 0.4%
* reclassified figures